Koop- en aanneemovereenkomst


 

KOOP- EN AANNEEMOVEREENKOMST
Met het ondertekenen van de koop- en aanneemovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koop- en aanneemsom, terwijl de ontwikkelaar zich verplicht tot het leveren van de grond en de aannemer zich verplicht tot het bouwen van de woning en het afgeven van de bijbehorende garanties. Van de door beide partijen ondertekende overeenkomsten ontvangt u een afschrift. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden ter voorbereiding op de akte van levering. Na ondertekening van de koopovereenkomst ontvangt u een factuur waarop de grondkosten in rekening worden gebracht. De aanneemsom wordt vervolgens gedeclareerd in termijnen naar rato van de voortgang van de bouw.  Vanaf de overdracht, telkens als de bouw zo ver gevorderd is dat een van de termijnen is vervallen, ontvangt u een factuur. In het geval van een externe financiering zendt u deze, voorzien van handtekening, naar uw hypotheekverstrekker die voor de betaling zorg draagt.

OPLEVERING
De oplevering van de woningen geschiedt na 180 werkbare dagen. Minimaal drie weken voor de oplevering worden kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van de oplevering van de woning. U ontvangt ten tijde van de bouw een aantal malen een prognose voor de opleverdatum van uw woning. Omdat naast de planning ook weersfactoren en andere bouwrisico’s een rol spelen, kan deze prognose te allen tijde, zelfs tot twee weken voor de oplevering, worden bijgesteld.